Regulamin sklepu

wersja na dzień 01.02.2020 r.

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Fabryki Mebli Biurowych „MDD” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępny pod adresem internetowym www.svenbox.pl  prowadzony jest przez Fabrykę Mebli Biurowych „MDD” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000097731, o kapitale zakładowym 2 028 000 zł, NIP 5611437378, REGON 092911632.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa:
 3. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego,
 4. b) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
 5. c) zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie www.svenbox.pl/regulamin
 7. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Sprzedaży Produktów prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami – na całym świecie.

 

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – Fabryka Mebli Biurowych „MDD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000097731, o kapitale zakładowym 2 028 000 zł, NIP 5611437378, REGON 092911632..
 2. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.svenbox.pl
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
 6. Polityka prywatności – Polityka prywatności oraz plików cookies, w oparciu o którą Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, dostępny pod adresem internetowym: https://mdd.pl/polityka-prywatnosci/
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma (towar) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Fabryka Mebli Biurowych MDD sp. z o.o., ul.. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@svenbox.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 665 676 266
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy …………………………………………………………
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 – 16:00 według czasu polskiego (CEST).

 

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 7,8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 63 lub wyższej, Google Chrome w wersji 70 lub nowszej,
 2. b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 5
Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  a) dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci nie spełniających powyższych warunków zostaną o powyższym powiadomieni,
 3. b) w zależności od miejsca siedziby Klienta – dostarczania Towaru wyłącznie w formie odbioru własnego w siedzibie Sprzedawcy, o czym Klient zostanie każdorazowo     poinformowany przez Sprzedawcę.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w następujących walutach w zależności od miejsca dostawy Produktów:
 6. a) Rzeczpospolita Polska – polski złoty (PLN),
 7. b) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – funt szterling (GBP),
 8. c) Stany Zjednoczone Ameryki – dolar amerykański (USD),
 9. d) pozostałe regiony – euro (EUR)
 10. Wszystkie Ceny podane w Sklepie są cenami netto – nie zawierają podatku VAT (chyba, że podano inaczej).
 11. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), a także wszelkie dodatkowe opłaty związane z realizacją zamówienia takie jak opłaty celne, podatki ekologiczne i inne podatki i daniny publiczne, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest w języku zależnym od języku sklepu: języku polskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub angielskim.
 13. Prawem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie.
 14. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności i wypełnić  Formularz rejestracyjny , udostępniony na stronie Sklepu internetowego.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustawione w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek, opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 6. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 7. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 8. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 9. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
 10. d) Klient posiada zaległości w płatności za jakiekolwiek Zamówienie.
 11. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu internetowego, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 13. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 14. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 15. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 16. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 17. e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. a) zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia  poprzez dodanie go do  Koszyka;
 4. c) dokonywać dalszych czynności  technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty  oraz informacje dostępne na Stronie.
 5. W trakcie składania  Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 7. a) przedmiotu Zamówienia,
 8. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów i usług w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 9. c) wybranej metody płatności,
 10. d) wybranego sposobu dostawy.
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13. Sprzedawca dokona weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz ustali ostateczną cenę za zamówione Produkty.
 14. Po złożeniu Zamówienia i jego weryfikacji przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 15. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zamówiony Produkt.
 16. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wymaganej płatności na konto określone w § 9 ust. 1 pkt a) Regulaminu lub podane  w wiadomości email, o której mowa powyżej. Z tą chwilą Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 17. Termin zapłaty za Zamówienie wynosi 30 dni od dnia jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Niedokonanie zapłaty za Zamówienie w powyższym terminie spowoduje anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.

 

§ 8
Dostawa

 1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W zależności od miejsca dostawy, Sprzedawca może udostępnić jedynie opcję odbioru własnego Zamówienia w miejscu siedziby Sprzedawcy.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt Klienta transportem własnym Sklepu  internetowego lub przesyłką kurierską.  Koszty dostawy ustalone zostaną przez Sprzedawcę we wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenia zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu. Sprzedawca nie gwarantuje możliwości umówienia się z kierowcą na konkretną godzinę dostawy. Transport (w wariancie bez montażu) nie obejmuje wniesienia elementów Zamówienia.
 3. Możliwy jest osobisty odbiór Produktów przez Klienta z siedziby Sprzedawcy. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny
 4. Termin realizacji dostawy następuje po otrzymaniu wymaganej płatności od Klienta w terminie potwierdzonym przez Sprzedawcę we wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu. Termin realizacji dostawy jest zależny w szczególności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 5. O terminie dostawy lub gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta , Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mailowej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 7. Klient obowiązany do zwrócenia należytej uwagi na stan odbieranej przesyłki, a w szczególności jej ilość i ewentualne uszkodzenie.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości: braki ilościowe, niekompletność, uszkodzenie paczki, uszkodzenie towaru, konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z przewoźnikiem, wykonanie ewentualnych zdjęć, w obecności osoby dostarczającej Zamówienie i przesłanie go do Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 9. Dostarczony Produkt  pozostaje u Klienta do czasu rozpatrzenia i realizacji reklamacji przez przewoźnika.

 

§ 9
Metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. a) przelewem na numer konta bankowego ……………………………………….. lub wskazane w wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu,
 3. b) za pośrednictwem portalu www.payu.pl.

 

§ 10
Rękojmia za wady

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z umową.
 3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są ………….. rękojmią, z wyłączeniem ……………………………., dla których termin rękojmi wynosi ……………….
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w polskim kodeksie cywilnym (art. 556-576 k.c.).
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego –„Zgłoszenie reklamacyjne” , udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie  Sklepu.
 6. Reklamacja powinna  zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Termin do złożenia reklamacji na braki jakościowe i ilościowe przez Klienta wynosi 14 dni  od daty stwierdzenia wady (niezgodności z umową).
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 9. Sposób załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego zostanie wskazany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może według swojego wyboru wadliwy Produkt naprawić, wymienić na wolny od wad, zaproponować obniżenie ceny lub inny rodzaj rekompensaty. Sprzedawca nie jest związany żądaniem Klienta.
 10. Sprzedawca rozpatrzenie reklamacji może uzależnić od odesłania wadliwych Produktów na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu w celu ich zbadania.

 

§ 11
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości  zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie,  mailowo pod adres info@svenbox.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się w oparciu o Politykę Prywatności, której aktualne brzmienie dostępne jest pod adresem internetowym: https://mdd.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania pod adresem internetowym: svenbox.pl/regulamin, tj. od dnia 01.02.2020 r.